Начало
История
Структура
Правилник
Услуги
Цени
Текуща периодика
Дарителство
Проекти
Партньори
Контакти

 

                                 П  Р А  В И  Л  А

 

З А   О Б С Л У Ж В А Н Е   Н А Ч И Т А Т Е Л И Т Е

 

 

   Чл.1 Тези Правила уреждат взаимоотношенията с читателите в Библиотеката към Народно Читалище "Просвета" гр. Гоце Делчев.

   Чл.2 /1/ Библиотеката обслужва своите читатели с библиотечни документи и други видове услуги безплатно или срещу заплащане.

           /2/ Видовете платени услуги в библиотеката се определят в нарочно приложение към тези Правила.

   Чл.3 /1/ Всеки гражданин има право да ползва услугите в библиотеката,за което трябва да се регистрира като неин читател.

            /2/При записване/регистриране/,читателя получава лична читателска карта,която се заплаща ежегодно или за временно ползване,в размер посочен в Приложението на тези Правила.

            /3/ Пенсионерите и учениците до 15 години заплащат читателската си карта с намаление.

            /4/ Не могат да бъдат регистрирани като читатели  граждани,които имат неуредени задължения с Библиотеката.

            /5/ При записването/регистрирането/ на читателите се спазват следните изисквания:

            1.Пълнолетните граждани се записват като представят личната си карта.

            2. Деца и юноши от 6 до 15 навършени години се записват с лична карта на родител или настойник.

            3. За деца под 6 години библиотечни документи и други услуги могат да получават само родителите или настойниците след като се регистрират като читатели.

            4.Престарелите или болните граждани могат да се запишат за читатели и да ползуват от услугите на библиотеката чрез свои близки,като ги упълномощават за това.същите могат да бъдат обслужвани патронажно и направо по домовете си от библиотеката и съответната социална служба.

           5.Граждани с адресна регистрация на друго населено място имат право да се запишат за читатели,след като внесат паричен депозит в размер,определен в Приложението към тези Правила.Депозитът се връща след като гражданите заявят,че се отписват и престават да ползват библиотеката.

            З а б е л е ж к а: В други случаи, ползуването на библиотеката става с разрешението на Главния Библиотекар.

    Чл.4.При записването на читателите се информират от библиотекаря за видовете услуги,които могат да получават от библиотеката,за мястото и реда на получаването им,за задълженията и отговорностите,които поемат спрямо библиотеката съгласно разпоредбите на тези Правила.

     Чл.5.Съгласно възможностите на Библиотеката,читателите имат право да получават следните видове услуги:

              1.Да заемат библиотечни документи за дома или в Библиотеката чрез съответните звена за обслужване:заемна за деца,заемна за възрастни,обща читалня,читалня "Чужди езици",

читалня "Изкуство" и други форми осъществявани от Библиотеката.

               2.Да получават Библиотечни документи от други библиотеки,извън населеното място,съгласно разпоредбите на Правилника за Междубиблиотечно заемане в страната и чужбина.

               3.Да получават справки и информация за литература по дадена тема,библиографски данни за дадено заглавие,сведение за определени събития или лица по традиционни методи или чрез ЕИМ,указание за ползване на библиотечните каталози,картотеки и библиографии за издирване на литература по интересуващи ги въпроси и др.

               4.Да използват справочния апарат на Библиотеката чрез каталози,картотеки,справочно-библиографски фонд или автоматизирани системи.

               5.Да използват библиотечните технически средства за прослушване на звукозаписи,гледане на видеофилми,диапозитиви,да преснемат звукозаписи и микрокопия от документи чрез ксерографиране,като заплащат по тарифа,посочена в Приложението към тези Правила.

              6.Да участват в провежданите от Библиотеката инициативи.

 

 

          Чл.6 /1/ читателите могат да заемат за ползване за дома до 5 книги едновременно.

                  /2/читателите не могат да заемат за дома следните библиотечни документи,съгласно разпоредбите на наредбата за запазване на библиотечните фондове:

                  1.Скъпи и ценни библиотечни документи-ръкописи, архивни материали,инкунаболи,старопечатни издания,редки публикации,справочни издания,периодични издания с научна стойност.

                 2.Не се заемат за ползване в дома книги и периодични издания от фонда на Читалнята.

                 3.Защитени от авторско право,но непубликувани произведения на български граждани-ръкописи,дисертации,дипломни работи,краеведски и други изследвания,депозирани в различни фондове на Библиотеката.

                   4.документи получени по междубиблиотечно и международно заемане.

                     /3/Читателите могат да бъдат ограничени в използването и на други документи,освен определените в горната алинея,по преценка на Главния библиотекар.

            Чл.7/1/Срокът за заемане за дома на библиотечните материали се определя на 30 дни от деня на заемането.За сведение на читателите,срокът се отбелязва на датника на всеки зает от читателите документ.

                   /2/Срокът за заемане за дома може да бъде продължен по искане на читателя само ако заетите библиотечни документи не се търсят в момента от други читатели.

                   /3/читателите имат право да запазват заетите библиотечни документи в читалнята за срок от два дни,ако същите се търсят за ползване от други читатели.

            Чл.8/1/Заетите за дома или в читалнята библиотечни документи се записват в читателския картон или в заемна бележка и се подписват от читателя срещу всяко вписване поотделно,че са ги получили,ако не се използват технически приспособления или ЕИМ.При връщане на заетите библиотечни документи,библиотекарят трябва да ги провери и да се подпише или да въведе по съответен начин информация,че са приети обратно в библиотеката.

 

                    /2/Читателите имат право да ползват изложените на свободен достъп броеве от получаваните през годината вестници и  списания,както и документи от подръчните и справочни фондове в читалните,без да попълват за тях заемни бележки.

             Чл.9.На основание Наредбата за опазване на библиотечните фондове,читателите поемат задължения,чието изпълнение води до материална отговорност или отнемане правото им да ползват услугите на библиотеката за определено време по преценка на ръководството на Библиотеката.

                            Читателите са задължени:

              1.Да ползват библиотечните документи внимателно,да ги пазят чистии да не ги повреждат като подчертават текста и правят

бележки по него;да не късат магнетофонните ленти;да пазят фонокасетите,диафилмите,диапозитивите и други видове библиотечни документи.

             2.Да преглеждат заетите библиотечни документи при получаването им ако забележат повреди,да съобщят на библиотекаря,който да отбележи повредите върху самия документ.

             3.Да връщат заетите библиотечни документи в срока,определен от Правилата за обслужване на читателите в библиотеката и отбелязан в читателската карта,заемната бележка и датника.

             4.Да не нарушават начина на подреждането на фондовете за свободен достъп,както и приетата организация на обслужване.

             5.да не отстъпват другимо ползването на заетите библиотечни документи.

            6.Да поправят вредите,причинени на заетия библиотечен документ през време на ползването му.

            7.Да пазят ред и тишина в помещенията на Библиотеката.

           Чл.10.Когато читателят не върне или не презапише заети библиотечни документи в определения срок,той заплаща глоба за закъснението в размер,определен в Приложението към тези Правила.

          Чл.11.Когато читателят повреди заетия библиотечен документ до такава степен,че го направи негоден за ползване или не може да го върне,защото го е загубил или поради друга, независеща от него причина,той трябва да го замени с идентичен в библиографско отношение екземпляр,с друго издание на същото заглавие,или пък да заплати обезщетение в размер не по-малък от петкратната стойност на библиотечния документ по пазарни цени.Освен обезщетението се начислява и предвидената сума в чл.10 за закъсненията.

           Чл.12. /1/ Когато читателят получи предизвестие с обратна разписка за връщането на просрочени библиотечни документи,той е длъжен в срок от два месеца от датата на получаване на предизвестието да ги върне.В противен случай спрямо читателя се прилагат мерките,посочени в чл. 34 от Наредбата за запазване на библиотечните фондове.

                        /2/ Когато читателят не получи предизвестие за връщане на просрочените библиотечни документи по независещи от библиотеката причини /промени на адрес и др.п./,спрямо него се прилагат същите мерки,но не по-рано от два месеца след връщане на предизвестието с обратната разписка.

             Чл.13 /1/ Когато читателя не върне заетите библиотечни документи или не заплати предвиденото обезщетение в чл.11 от настоящите Правила,Библиотеката се снабдява с изпълнителен лист по реда на чл.242 във връзка чл.237,

 

                          /2/ Въз основа на изпълнителният лист,библиотеката образува изпълнително дело.

              Чл.14.За кражба на библиотечни документи се търси наказателна гражданска отговорност съгласно разпоредбите на Наказателния кодекс.

              Чл.15.Настоящите правила за обслужване на читателите в Читалищна библиотека в гр.Гоце Делчев отменят досегашните такива и влизат в сила…………………… 2003 г.

 

 

 

 

V-Design.us


Начало |История | Контакти 
 
All Rights Reserved 2006. http://www.libgoce.org Design by CDCard-Design.com